"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

Dzień Ligi Ochrony Przyrody (01.2017)

Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju – powstała 9 stycznia 1928 r. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji.

Cele LOP

 • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
 • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
 • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
 • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Metody działania

 • edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność popularyzatorska,
 • działania interwencyjne,
 • lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 • współpraca z administracją rządową i samorządową.

Liga Ochrony Przyrody wydaje miesięcznik "Przyroda Polska" z wkładką edukacyjną.

Historia LOP

Od 1925 pod nazwą "Liga Ochrony Przyrody" działała na terenie Wielkopolski i Pomorza organizacja społeczna, założona przez prof. Adama Wodziczkę.

Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928. Pierwszym prezesem wybrano prof. Józefa Mroziewicza. W lidze działali wówczas naukowcy i działacze tacy jak: Aleksander Janowski, Władysław Szafer, Walery Goetel, Jan Gwalbert Pawlikowski, Bolesław Hryniewiecki oraz Mieczysław Limanowski. Na pamiątkę tego wydarzeniu, co roku 9 stycznia, obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Statut LOP zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca 1928 i liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 358. II wojna światowa przerwała działalność ligi, ale stowarzyszenie odrodziło się 17 lipca 1945 w Łodzi. Pierwszym prezesem po wojnie był prof. Edwarda Potęgę.

W I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum od wielu lat aktywnie działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Podstawą tej działalności jest oczywiście kalendarz świąt ekologicznych, ale nasza "fantazja" w jego realizacji jest duża. Dlatego też podejmujemy się organizacji międzyszkolnych sesji ekologicznych, które są zazwyczaj zwieńczeniem całorocznych działań i odbywają się 5 czerwca w Światowym Dniu Ochrony Środowiska.

W tym roku planujemy zorganizować XX – jubileuszową sesję właśnie pod hasłem "Przyroda – moja miłość". Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich, którym problemy ekologiczne naszej planety są bliskie.

A co było dotychczas?

W ramach projektu zorganizowanego przez Fundację "Partnerstwo dla Środowiska" w Krakowie pod hasłem "Różnorodność Biologiczna Polski- Ogrody Ekologiczne" zorganizowaliśmy ogród ekologiczny na dużej powierzchni przyszkolnej skarpy. Jest on kontynuacją ogrodu dendrologicznego, który założyliśmy w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i estetycznych.

W czasie VII Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej pod hasłem "Drzewa i krzewy wokół nas" – 5 czerwca 2006 roku został on nazwany imieniem Gabriela Rzączyńskiego XVII wiecznego fizjografa związanego z naszą szkołą. Obecnie liczy ponad 160 gatunków drzew i krzewów. Co roku w "Dniu Drzewa" klasy pierwsze sadzą kolejne okazy.

Kolejny projekt pt. "Cudze chwalicie swego nie znacie... Góry Pieprzowe ostoją Sandomierszczyzny" zaowocował podsumowaniem na sesji dotyczącej różnorodności przyrodniczej naszego rezerwatu geologiczno – florystycznego.

W ramach projektu pt. "ILO Collegium Gostomianum ostoją historyczno – przyrodniczą na Bursztynowym Szlaku" zorganizowaliśmy ścieżkę rowerową po Ziemi Sandomiersko – Dwikoskiej i Zieloną klasę przy budynku szkolnym (altanka tonąca w zieleni, ławki i stolik dla prowadzącego zajęcia).

Następny projekt pod hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie – ILO Szkołą promująca życie w zgodzie z naturą" zaowocował powstaniem Rosarium szkolnego i Izby Regionalnej.

Rosarium szkolne jest formą nawiązania do Gór Pieprzowych, gdzie ochronie podlega wiele gatunków dzikich róż. W Izbie Regionalnej zostały umieszczone eksponaty z terenu Ziemi Sandomierskiej dotyczące zagadnień ochroniarskich, ekologicznych z naszych terenów oraz różne formy dokumentacji działalności ochroniarskiej szkoły.

Opisane działania umożliwiły nam zdobycie w 2007 roku Certyfikatu Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach Programu "Szkoły dla Ekorozwoju", a w 2008 zdobyliśmy Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi, który już kilkakrotnie został przedłużony w uznaniu naszej aktywności na polu ekologii i ochrony środowiska.

W ubiegłym roku szkolnym 2015/16 na XIX Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej pt. "Wisła lustro Sandomierza" zorganizowano konkurs fotograficzno – literacki pt "Starej fotografii czar – historia z Wisłą w tle". Pokonkursowa wystawa prac uczniowskich wykonana dzięki zdobytym funduszom została wystawiona na statku "Syrenka" który przez cały sezon turystyczny pływał po Wiśle promując naszą szkołę i królewski Sandomierz . Obecnie wystawa znajduje się w Izbie Regionalnej naszej szkoły.

Zaangażowanie na polu ochrony środowiska przyrodniczego owocuje licznym udziałem młodzieży w konkursach przyrodniczych m. innymi:

 • "Mój Las"- organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów Techników Rolnictwa i Leśnictwa i Zarząd Główny LOP w Warszawie
 • "Eko – Planeta" – organizator SGGW w Warszawie
 • Piosenki ekologicznej i fotograficznym pt. "Przyroda w obiektywie"– organizator ZO LOP w Tarnobrzegu
 • Konkursie krajoznawczym na temat Sandomierza i województwa świętokrzyskiego – organizator PTTK w Sandomierzu
 • Konkursie pt. "Ekologia – My i Region, w którym Żyjemy" – organizator: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
 • Konkursie pt. "Młodzież w Lasach Europy – YPEF" – organizator SGGW w Warszawie
 • Konkursie literackim "Przyroda moja miłość" – organizator ZO LOP w Kielcach przy współpracy z UJK w Kielcach

Młodzież chętnie uczestniczy również w olimpiadach: biologicznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności wielokrotnie zdobywając na szczeblu okręgowym, wojewódzkim i centralnym czołowe lokaty.

Sukcesy naszej młodzieży są powodem "dumy" dla nauczycieli, a także dowodem na to, że zaangażowanie uczniów w różne formy działań ekologicznych i ochroniarskich ma głęboki sens.

Z ekologicznym pozdrowieniem Barbara Sobieraj

Opublikowano 08.01.2017 r.