Sztandar Sandomierskiej Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania (11.2017)

Sandomierska Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania ma swój sztandar.

W sobotę 4 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość nadania i wręczenia sandomierskiej Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania sztandaru organizacyjnego. Było to zwieńczenie kilkudziesięcioletnich oczekiwań jej członków, aby móc wspólnie gromadzić się pod swoim znakiem, który jednoczy i z którym można się będzie na zawsze identyfikować w swojej działalności związkowej. Na uroczystość przybyli: Poseł Marek Kwitek, Senator Jarosław Rusiecki, pani asystent burmistrza miasta Sandomierz Katarzyna Zioło, vice przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania pan Zbigniew Świerczek i Henryk Ślusarski, Przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Ziemi Sandomierskiej pan Andrzej Kaczmarek, Przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Sandomierskiej pani Krystyna Sakowska, pan Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Sandomierskiego dr Janusz Suszyna, vice przewodniczący Rady Miasta Sandomierz pan Jerzy Żyła, członek zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości i radny Rady Powiatu Sandomierskiego pan Krzysztof Szatan, radny Powiatu sandomierskiego pan Waldemar Maruszczak, Radny Miasta Sandomierza pan Robert Pytka, przewodniczący organizacji związkowych NSZZ Solidarność działający na terenie miasta i powiatu sandomierskiego panie Anna Glibowska, Józefa Cieślak, Iwona Łukaszek, panowie Marek Jarema, Krzysztof Andura, Sylwester Libidzki, Tomasz Nowosielski, Kazimierz Plachimowicz założyciel i działacz NSZZ Solidarność lat 80, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych tj. SP nr 1Waldemar Gosek, dyrektor I LO Krzysztof Zieliński, dyr. II LO Roman Ryński, dyr. ZSGiH Dariusz Łuczak oraz członkowie NSZZ Solidarność.

W czasie uroczystej mszy świętej, której celebransem był ks. dr Przemysław Pałacha – diecezjalny duszpasterz nauczycieli został poświęcony sztandar sandomierskiej Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania.

Na uroczystościach, które odbyły się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu Przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu pani Agnieszka Frańczak przypomniała historię naszej organizacji.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu powstał we wrześniu 1980 roku. Założycielami Międzyszkolnej Komisji Zakładowej i czołowymi działaczami w tamtym okresie byli m.in.: Ligia Kurasiewicz, Alicja Lyro, Piotr Jakubiak, Aleksandra Paralusz, Jerzy Zawadzki, Maria Prochowska-Frańczak, Włodzimierz Niemczyk, Zbysław Stanek, Bolesław Frydryk oraz wielu innych .

W tym czasie organizacja liczyła ponad 270 członków i obejmowała wszystkie zawody w sandomierskiej oświacie. Obok nauczycieli, członkami związku byli także pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi sandomierskich i wiejskich szkół wszystkich szczebli. Zadaniem organizacji w tamtym czasie była przede wszystkim walka o dobre i godne warunki płacowo-socjalne dla wszystkich pracowników oświaty, także tych nie zrzeszonych w Solidarności. Ponadto Organizacja walczyła o podniesienie rangi pracownika oświaty i wychowania. Innym ważnym zadaniem były także działania mające na celu zmiany w systemie edukacyjno-wychowawczym, w proponowaniu nowych – zgodnych z prawdą programów nauczania (np.: historii), w udzielaniu i włączaniu się w tworzenie nowych, niezależnych od ówczesnego państwa organizacji społeczno - wychowaczych, których zadaniem było kształtowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Wielu nauczycieli opiekowało się odradzającym się harcerstwem, wielu odważnie udostępniało dzieciom i młodzieży możliwość praktyk religijnych podczas wakacyjnych i zimowych wyjazdów na kolonie i obozy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego sandomierska Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania podzieliła los wszystkich komisji zakładowych w całej Polsce. Jej struktury zostały zdelegalizowane, środowisko działaczy było nieustannie inwigilowane, wreszcie wiosną 1982 roku członkowie zarządu związku zostali internowani i przewiezieni w miejsca odosobnienia mi.in. do Gołdapi (Ligia Kurasiewicz, Alicja Lyro) i do Załęża (Piotr Jakubiak). U wielu członków związku przeprowadzane były prewencyjne rewizje lub zatrzymania na 24 lub 48 godzin (Zbysław Stanek).

W ogólnej sytuacji zastraszenia znaleźli się jednak członkowie związku, którzy nie pozostali obojętni na sytuację polityczną w kraju i postanowili działać w tworzących się strukturach podziemnej – konspiracyjnej organizacji związkowej. Członkowie naszej organizacji w Sandomierzu podejmowali działania zmierzające do szerokiego informowania społeczeństwa o sytuacji w kraju poprzez kolportaż ulotek, prasy podziemnej oraz wydawnictw tzw, drugiego obiegu. Konspiracyjna działalność zajmowała się także niesieniem pomocy osobom prześladowanym i represjonowanym. Działania te nie umknęły uwadze ówczesnych totalitarnych władz, które na skutek przeprowadzanych inwigilacji i otrzymanych donosów przeprowadziły w sandomierskiej Solidarności nauczycielskiej aresztowania, które rozpoczęły się w dniu 6 marca1984 roku aresztowaniem nauczycielki SP nr 2 w Sandomierzu Marii Prochowskiej–Frańczak, a kilka tygodni później Piotra Jakubiaka (nauczyciela popularnej Marmolady), oskarżonych o działalność skierowaną przeciwko ustrojowi państwa. Aresztowani wyszli z więzienia na wolność dopiero w lipcu 1984 r. na mocy amnestii dla więźniów politycznych. Piotr Jakubiak wyemigrował do Kanady a Maria Prochowska –Frańczak pozostała w Polsce. Dopiero pośmiertnie w roku 2016 została na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1989 r. po porozumieniach Okrągłego Stołu i ponownym zalegalizowaniu NSZZ Solidarność, organizacja sandomierskiej oświaty i wychowania rozpoczęła na nowo swoją działalność. Pierwszymi jej aktywnymi działaczami byli m.in. Barbara Sobieraj i Marek Kwitek, Włodzimierz Niemczyk, a wśród emerytów Ligia Kurasiewicz i Maria Prochowska-Frańczak. Władzę w związku po 1989 roku pełnili m.in. Marek Kwitek, Ligia Kurasiewicz i Włodzimierz Niemczyk. Obecnie związek rozrasta się na kolejne gminy w powiecie sandomierskim t.j. Klimontów, Koprzywnicę i Wilczyce.

Dzisiejsza działalność związkowa opiera się na zadaniach zmierzających do poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli oraz pracowników administracyjno-technicznych sandomierskiej oświaty, polepszeniu bazy lokalowej szkól, przedszkoli, także bazy dydaktycznej i warsztatu pracy nauczycieli, tworzeniu lepszych i przystępnych programów nauczania, respektowania praw nauczycieli, ulepszania w każdej dziedzinie polskiej szkoły i placówek oświatowych.

Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania to także obrona wartości, historii i kultury narodowej, religii, a także tworzeniu dobrego klimatu wokół zawodu nauczyciela i budzenia szacunku dla polskiego nauczyciela.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, uroczystości uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr1 i młodzieży z ZSGiH w Sandomierzu.

Barbara Sobieraj

Zdjęcia »»»