• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online

Wszystkie informacje o naszej szkole

Treści kursu

 1. Otwarte i zamknięte formaty dokumentów tekstowych i biurowych.
 2. Konwertowanie, eksportowanie dokumentów do różnych formatów, w tym pdf, opcje konwersji.
 3. Omówienie instalacji biurowego pakietu otwartoźródłowego w systemie Windows.
 4. Omówienie instalacji wirtualnej maszyny Javy w systemie Windows.
 5. Znaki specjalne w dokumentach biurowych.
 6. Zasady formatowania tekstów.
 7. Techniki formatowania tekstu: formatowanie bezpośrednie, przy użyciu stylów, kopiowanie formatowania.
 8. Używanie stylów wbudowanych, tworzenie i używanie stylów akapitów, list, znaków.
 9. Formatowanie dokumentów tekstowych: nagłówki, akapity, listy, tabele.
 10. Listy punktowane i numerowane, wielopoziomowe.
 11. Formatowanie strony, główki i stopki.
 12. Kopiowanie i wklejanie danych z różnych źródeł do dokumentu, wklejanie z zachowaniem formatowania i bez.
 13. Wstawianie pól, hiperłączy, znaków specjalnych.
 14. Wstawianie obrazów do dokumentu, ustalanie właściwości, m.in. położenia.
 15. Tworzenie i wstawianie zrzutów ekranu do dokumentu.
 16. Tworzenie złożonego dokumentu: ustalenie hierarchii treści, tekst, ilustracje, podpisy, spisy treści i ilustracji.
 17. Komentowanie dokumentu.
 18. Używanie sekcji i kolumn, określanie przepływu tekstu.
 19. Przygotowywanie szablonu dokumentu: rozmieszczenie elementów tworzących dokument: grafika, tekst, tabele, dobór czcionek, przykładowy tekst.
 20. Dane w arkuszu: wielopoziomowa zawartość komórek arkusza, kategoria i format danych, zasady edycji komórek.
 21. Operacje na kolumnach, wierszach i komórkach, formatowanie komórek, w tym warunkowe.
 22. Funkcje logiczne i matematyczne w arkuszu danych.
 23. Funkcje daty i czasu, tekstowe w arkuszu danych.
 24. Funkcje arkusza i statystyczne.
 25. Import danych do arkusza z plików txt i csv.
 26. Operacje na arkuszach: scalanie, podział danych, kopiowanie i przenoszenie arkuszy.
 27. Sortowanie i filtrowanie danych, w tym filtry zaawansowane.
 28. Przygotowanie końcowego zestawienia ocen na podstawie danych pobranych z dziennika elektronicznego.
 29. Tworzenie wykresów prostych i złożonych, różne typy wykresów, formatowanie wykresów.
 30. Analiza danych w tabelach przestawnych: grupowanie danych, funkcje agregujące.
 31. Przegląd usług G Suite, logowanie się, interfejs.
 32. Zarządzanie dyskiem sieciowym i albumami w G Suite,
 33. Dodawanie obrazów i/lub dokumentów za pomocą synchronizacji katalogu lokalnego z kontem G Drive.
 34. Udostępnianie zasobów, w tym dokumentów: określanie praw dostępu, ustalanie adresatów w domenie szkolnej i poza nią.
 35. Współredagowanie dokumentów szkolnych, przeglądanie, zatwierdzanie, odrzucanie poprawek i komentarzy.
 36. Dodawanie kontaktów, tworzenie list i grup, import danych z pliku csv, zarządzanie grupą.
 37. Wykorzystanie formularzy do tworzenia ankiet i testów, pobieranie i analizowanie wyników w arkuszu kalkulacyjnym.
 38. Tworzenie zajęć w usłudze Classroom (zajęcia): projekt, instrukcje, termin wykonania, załączniki.
 39. Zapraszanie, dodawanie uczniów do zajęć.
 40. Ocenianie i zwracanie prac, pobieranie i analizowanie ocen w arkuszu kalkulacyjnym.
 41. Spotkania online: wybór przeglądarki, rozpoczynanie spotkania, ustawienia kamery i mikrofonu, udostępnianie linku (kodu).
 42. Uczestniczenie w spotkaniu online, udostępnianie widoku pulpitu bądź aplikacji.

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.