• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Algorytmy i kody (pp)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Tematy i zagadnienia

 1. Algorytm i kod.
  • pojęcie algorytmu
  • sposoby zapisu algorytmów
  • zapis liniowy
  • zapis blokowy
 2. Język programowania Python.
  • charakterystyka Pythona
  • instalacja interpretera
  • interaktywny interpreter Pythona
  • rozszerzona konsola IPython QtConsole
  • sumowanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (całkowite, rzeczywiste) liczb w konsoli
 3. Algorytmy matematyczne.
  • edytor programistyczny i szkielet skryptu w Pythonie
  • przypisywanie wartości liczbowych zmiennym
  • wyrażenia ze zmiennymi
  • uruchamianie/testowanie skryptu w konsoli i w edytorze
  • pobieranie liczb od użytkownika i wykorzystywanie ich w skrypcie
 4. Operacje na tekście.
  • pobieranie danych: imienia, nazwiska oraz wieku
  • długość tekstu: len()
  • dostęp do pojedynczych znaków: notacja indeksowa (tekst jako lista znaków)
  • metody typu string: lower(), uper(), title(), count(), join(), replace()
  • wyprowadzanie komunikatów: print()
 5. Algorytmy warunkowe (1).
  • instrukcja warunkowa if
  • wyodrębnianie bloków kodu: wcięcia
  • znajdowanie najmniejszej liczby
  • zagnieżdżanie warunków
 6. Algorytmy warunkowe (2).
  • badanie możliwości utworzenia trójkąta
  • przypisania wielokrotne
  • badanie możliwości utworzenia trójkąta prostokątnego
  • importowanie biblioteki matematycznej
  • wykorzystanie funkcji sqrt()
 7. Poprawne dane, poprawne obliczenia.
  • zamiana tekstu na liczby (int())
  • zamiana liczb na tekst (string())
  • sprawdzanie poprawności zakresu danych liczbowych (if)
  • obliczanie obwodu i pola prostokąta i koła
  • wykorzystanie stałej Pi
 8. Powtarzanie operacji – pętle.
  • generowanie listy liczb w konsoli: list(range())
  • argumenty funkcji range()
  • przeglądanie listy liczb za pomocą pętli for
  • sumowanie listy liczb w pętli
  • przeglądanie pojedynczych znaków napisu w pętli
 9. Algorytmy z nieznaną liczbą powtórzeń.
  • pętla while
  • sumowanie pobieranych liczb do spełnienia warunku
  • funkcja sumuj(maks)
  • wykonywanie programu w pętli
 10. Funkcje.
  • definicja funkcji, parametry
  • globalny i lokalny zasięg zmiennych
  • modyfikowanie zmiennych globalnych
  • wywoływanie funkcji, argumenty
 11. Kalkulator.
  • zwracanie wartości przez funkcje (return)
  • funkcje dodaj(), odejmij(), mnoz(), dziel()
  • poprawność danych (try…catch)
  • testowanie poprawności funkcji (assert)
 12. Algorytm Herona.
  • pobieranie długości boków trójkąta
  • sprawdzanie możliwości utworzenia trójkąta
  • wyliczanie współczynnika p = (a + b + c) / 2
  • obliczanie pola wg wzoru: sqrt(p(p - a)(p - b)(p - c))
  • formatowanie wartości liczbowych: .format()
 13. Wizualizacja figur.
  • zasady grafiki żółwia w Pythonie
  • tworzenie okna (Screen) i żółwia (Turtle())
  • metody forward(), right(), left()
  • kwadrat/prostokąt na piechotę,
  • kwadrat/prostokąt w pętli
 14. Rysowanie trójkąta.
  • rysowanie trójkąta o podanych bokach
  • rysowanie trójkąta o podanych kątach
  • rysowanie trójkąta prostokątnego
 15. Proste algorytmy iteracyjne.
  • wyświetlanie liczb parzystych w podanym zakresie
  • badanie parzystości podanej liczby
  • funkcja czy_parzysta(liczba)
 16. Iteracyjne obliczanie silni.
  • schemat blokowy algorytmu
  • implementacja schematu blokowego
  • użycie asercji do sprawdzania poprawności algorytmu
 17. Iteracyjne obliczanie potęgi.
  • schemat blokowy algorytmu
  • implementacja schematu blokowego
  • użycie asercji do sprawdzania poprawności algorytmu
 18. Algorytm Euklidesa – wersja klasyczna.
  • schemat blokowy algorytmu
  • odejmowanie jako operacja podstawowa
  • użycie funkcji nwd(a, b) do skracania ułamka
 19. Losowanie wielu unikalnych liczb.
  • losowanie liczb za pomocą randint()
  • lista jako złożona struktura danych
  • dodawanie i zliczanie elementów listy
  • pobieranie typów użytkownika
  • zbiór jako złożona struktura danych
  • dodawanie elementów do zbioru, operator (not) in
 20. Wykres funkcji liniowej w Matplotlib.
  • generowanie dziedziny i przeciwdziedziny funkcji
  • użycie pętli vs wyrażenia listowe
  • użycie metody plot()
  • opcje wykresu (siatka, tytuł)
 21. Wykresy funkcji w Matplotlib.
  • wykres funkcji nieciągłej
  • wykres funkcji kwadratowej
  • wykresy funkcji trygonometrycznych
 22. Symulacja ruchów Browna.
  • omówienie algorytmu: lista kroków
  • schemat blokowy
  • implementacja w formie funkcji
  • wykres w Matplotlib
 23. Świat Minecrafta.
  • konstrukcja świata w Minecrafcie
  • środowisko testowe w systemie Raspbian
  • API w Pythonie
  • sterowanie postacią Steve’a
  • rodzaje bloków
  • rozpoznawanie bloków
 24. Orientacja w trzech wymiarach.
  • umieszczanie pojedynczych bloków
  • budowanie prostych 2-, 3-wymiarowych struktur geometrycznych
  • użycie pętli do budowania
  • wypełnianie 3-wymiarowej przestrzeni blokami
 25. Piramida.
  • tworzenie kamiennej podłogi
  • wypełnianie przestrzeni powietrzem
  • iteracyjne budowanie piramidy
 26. Wizualizacja ruchów Browna w Minecrafcie.
  • generowanie i zapisywanie listy współrzędnych cząsteczki
  • umieszczanie bloków znaczących ruch
  • łączenie bloków odcinkami
  • wykres pionowy
 27. Projekt GUI kalkulatora BMI w HTML-u.
  • struktura strony HTML
  • znaczniki HTML używane w formularzach
  • pola tekstowe
  • przyciski
  • wykorzystanie definicji CSS do określenia wyglądu formularza
  • atrybuty walidacji HTML 5
  • Form Validation UX in HTML and CSS
 28. Kalkulator BMI w JavaScript.
  • obsługa zdarzeń za pomocą JavaScript.
  • kliknięcie przycisku
  • odczyt wartości pola tekstowego
  • walidacja danych wejściowych w JS
  • inne zdarzenia
  • wyświetlanie wyników
 29. Podstawy PHP.
  • łączenie kodu PHP i HTML
  • odczyt danych z żądań GET i POST
  • wyprowadzanie danych
  • testowanie kodu PHP
 30. Kalkulator BMI po stronie serwera.
  • walidacja danych wejściowych w PHP
  • przygotowanie szablonu odpowiedzi
  • zwracanie odpowiedzi klientowi

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.