• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Algorytmy i kody (pr)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Tematy i zagadnienia

 1. Język programowania Python.
  • charakterystyka Pythona
  • instalacja interpretera
  • interaktywny interpreter Pythona
  • rozszerzona konsola IPython QtConsole
 2. Obliczenia, operacje wejścia i wyjścia w Pythonie.
  • sumowanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (całkowite, rzeczywiste) liczb w konsoli
  • pobieranie danych tekstowych i liczbowych
  • wyprowadzanie danych w terminalu
  • formatowanie danych wyjściowych
 3. Od prostych do złożonych struktur danych.
  • zmienne tekstowe i liczbowe
  • listy
  • zbiory
  • słowniki
 4. Klasy i obiekty (1).
  • OOP a programowanie strukturalne
  • definiowanie klas
  • atrybuty (właściwości) i metody klasy
  • tworzenie obiektów (instancji klas)
  • konstruktor klasy
  • referencje do obiektu (self)
 5. Klasy i obiekty (2).
  • przekazywanie parametrów do metod klasy
  • zmienne klasy vs zmienne obiektu
  • odwoływanie się do zmiennych obiektu
  • metody statyczne
  • dziedziczenie
  • nadpisywanie metod
 6. Dynamiczne struktury danych.
  • stos, kolejka, lista, drzewo binarne – omówienie
  • strukturalna implementacja stosu
 7. Stos i lista.
 8. Wykorzystanie stosu.
  • zasady ONP (odwrotnej notacji polskiej)
  • implementacja obliczeń ONP za pomocą listy
  • sprawdzanie poprawności danych pobieranych z terminala
  • wyprowadzanie danych
 9. Operacje na plikach.
  • wczytywanie wyrażeń ONP z pliku tekstowego
  • zapisywanie historii działań w pliku
  • oczyszczanie łańcuchów tekstowych
  • format json
 10. GUI w PyQt – podstawowy kalkulator.
  • okno i główna pętla programu
  • dodawanie i właściwości widżetów
  • etykiety, pola tekstowe, przyciski
  • sygnały i sloty
  • wyprowadzanie wyników w odpowiednich widżetach
 11. Konwersja wyrażeń do ONP.
  • zapisywanie historii działań w pliku
  • algorytm konwersji wyrażeń arytmetycznych do notacji ONP
  • wyświetlanie wyrażeń ONP w GUI
  • zapisywanie wyrażeń ONP w pliku
 12. Od pliku do bazy danych.
  • podstawy systemu ORM SqlAlchemy
  • model bazy do przechowywania historii operacji
 13. Wprowadzenie do biblioteki PyGame.
  • podstawy API
  • właściwości obszaru wyświetlania (display)
  • rysowanie obiektów (draw)
  • właściwości obiektów
  • rysowanie szachownicy – ćwiczenie
 14. Szkielet gry Pong.
  • tworzenie planszy – wersja strukturalna i obiektowa
  • główna pętla programu
  • obsługa zdarzeń – zamknięcie okna
 15. Dodawanie obiektów.
  • klasa bazowa dla obiektów graficznych
  • klasy pochodne reprezentujące piłkę i paletkę
  • rysowanie obiektów na planszy gry
  • rozpoznawanie kolizji obiektów
 16. Interakcja między obiektami.
  • właściwości obiektu typu Rect()
  • wykrywanie wyjścia poza planszę i/lub kolizji
  • odbijanie piłeczki
 17. Tekst i dźwięk.
  • sztuczna inteligencja
  • wyświetlanie punktacji za pomocą tekstu
  • zliczanie i wyświetlanie punktów
 18. Gra w życie – zasady.
  • zasady gry w życie
  • okno gry
  • struktura danych dla populacji
  • listy zagnieżdżone
  • wyrażenia listowe
 19. Klasa dla populacji.
  • definicja klasy reprezentującej populację
  • obsługa zdarzeń: kliknięcie myszą
  • generator żywych komórek
  • rysowanie komórek
 20. Algorytm rozwoju populacji
  • zliczanie sąsiednich komórek
  • przeglądanie macierzy populacji w zagnieżdżonej pętli
  • złożone instrukcje warunkowe zmieniające status komórek
 21. Świat Minecrafta.
  • konstrukcja świata w Minecrafcie
  • środowisko testowe w systemie Raspbian
  • biblioteka mcpi
  • sterowanie postacią Steve’a
  • rodzaje bloków
  • umieszczanie bloków
 22. Gra w życie w Minecrafcie.
  • plansza gry
  • losowa populacja wyjściowa
  • implementacja algorytmu rozwoju populacji
  • budowanie kolejnych stanów populacji
 23. Testowanie struktur Gry w życie.
  • wprowadzanie struktur początkowych przez użytkownika
  • badanie rodzaju bloków
  • wstrzymywanie ewolucji
 24. Zasady i środowisko RobotGame.
  • koncepcja gry
  • wirtualne środowisko Pythona
  • biblioteka rgkit
  • przykładowe roboty
  • symulator
 25. Podstawowa klasa Robot.
  • metoda act()
  • zasada „idź do środka”
  • położenie i właściwości robota
  • słownik game
  • testowanie robota w symulatorze
 26. Metody biblioteki rgkit.
  • toward() – szukanie położenia następnego miejsca
  • dist() – określanie odległości między polami
  • loc_types() – sprawdzanie typu pola
  • locs_around() – pola sąsiadujące
  • debugowanie w konsoli
  • rozpoznawanie i atakowanie wrogów
 27. Działania robota oparte na metodach.
  • opuszczanie pól wejścia
  • atakowanie najbliższych wrogów
  • samobójstwo warunkowe w środku
  • bezpieczne ruchy
  • szukanie wrogów
 28. Działania robota oparte na zbiorach.
  • zbiory pól różnego typu
  • zbiór przyjaciół
  • zbiór wrogów
  • zbiór sąsiednich pól
  • zbiór najbliższych wrogów
 29. Implementacja i testowanie logiki robota.
  • czy atakować więcej niż 1 wroga?
  • czy atakować mocniejszego?
  • współdziałanie robotów
  • kiedy popełnić samobójstwo
  • kolejność implementacji reguł
  • technika zwracania ruchu
 30. Walki robotów.
  • upload robota na serwer
  • rozgrywki robotów
  • ulepszenia

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.