• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Aplikacje i serwisy sieciowe

Wszystkie informacje o naszej szkole

Lista tematów i zagadnień

 1. Wytwarzanie aplikacji internetowych.
  • frontend: HTML + CSS + JS
  • backend: język skryptowy (Python, PHP) + baza danych (MariaDB, PostgreSQL, SQLite)
  • architektura klient-serwer
  • protokół HTTP, adresy URL
 2. Środowisko deweloperskie.
  • wersja interpretera Python
  • utworzenie lokalnego i zdalnego repozytorium Gita
  • konfiguracja repozytorium
  • instalacja PyCharm Community Edition
  • utworzenie nowego projektu z wirtualnym środowiskiem Pythona
  • skróty klawiszowe PyCharma
 3. Instalacja i projekt Django.
  • instalacja frameworka Django
  • utworzenie projektu Django
  • uruchomienie serwera deweloperskiego
  • konfiguracja ustawień uruchamiania projektu w PyCharm
  • ustawienia projektu – lokalizacja (settings.py)
 4. Aplikacja Django.
  • zapisanie zmian w repozytorium
  • utworzenie aplikacji
  • dodanie aplikacji do projektu
  • utworzenie pierwszego widoku (HttpResponse)
  • struktura projektu i aplikacji
 5. Wzorzec MVC i model danych.
  • czym są modele, widoki i kontroler
  • Django jako wzorzec MTC
  • klasy reprezentujące dane
  • podstawowe typy pól
  • zasada DRY (don’t repeat yourself)
 6. Baza danych i migracje.
  • konfiguracja bazy danych
  • migracje (migrate)
  • podgląd migracji (sqlmigrate)
  • klient poleceń bazy danych
  • zasady tworzenia tabel przez Django
 7. API bazy danych.
  • interaktywna powłoka Pythona
  • importowanie modułów
  • podstawowe kwerendy
  • tworzenie obiektów
  • zapisywanie obiektów
  • zmienianie danych
 8. Panel administracyjny.
  • tworzenie konta administratora
  • logowanie się do panelu
  • dodawanie grup
  • dodawanie użytkowników
  • uprawnienia
 9. Udostępnianie aplikacji w panelu administracyjnym.
  • udostępnianie aplikacji
  • określanie formularza dla modeli
  • dodawanie / modyfikowanie danych
 10. Widoki oparte na funkcjach.
  • mapowanie adresów url na widoki
  • pobieranie danych z bazy
  • obiekt HttpResponse i * wyjątek Http404
  • dodanie prostego szablonu
 11. System szablonów.
  • znaczniki wykorzystywane w szablonach
  • filtry
  • zmienne
  • bloki
  • dziedziczenie
 12. Szablon bazowy.
  • framework Bootstrap
  • szablon bazowy
  • przestrzenie nazw URL
  • osadzanie URL-i
 13. Zwracanie zawartości.
  • argumenty metody HttpRequest()
  • skrót render()
  • zgłaszanie błędu 404
 14. Obsługa formularzy.
  • formularz głosowania w szablonie
  • mapowanie url z widokiem
  • implementacja widoku: metody GET i POST
  • obiekt request.POST
  • zwracanie obiektu HttpRequestRedirect
 15. Widoki generyczne.
  • typowe schematy MVC: pobieranie danych i wyświetlanie w formie listy
  • redukcja kodu
  • mapowanie URL-i na widoki–klasy
  • implementacja widoku jako klasy
  • klasa ListView i jej atrybuty
  • określanie modelu, szablonu, nazwy obiektu kontekstowego
 16. Logowanie użytkowników.
  • konfiguracja w settings.py
  • mapowanie url-i systemu autentykacji Django
  • utworzenie katalogu na szablony
  • dodanie szablonu logowania
  • ustawienie LOGIN_REDIRECTED_URL
  • szablon wylogowywania
  • User authentication
  • Django Signup Tutorial
 17. Zarządzanie kontem użytkownika.
  • szablon resetowania hasła
 18. Zarządzanie użytkownikami.
  • grupy użytkowników
  •  
  • dodawanie użytkowników za pomocą dedykowanej strony
  • logowanie / wylogowywanie użytkowników
 19. Automatyczne testy.
 20. Dane początkowe bazy.
  • przygotowanie danych początkowych
  • formaty danych początkowych
  • położenie danych
  • import danych początkowych
 21. Dostosowania panelu administracyjnego.
  • różne sposoby wyświetlania obiektów
  • opcje meta
 22. „Filozofia” Django
  • założenia projektowe Django
  • zalecenia dla programistów
  • dobre praktyki przy projetkowaniu serwisów

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.