• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Konkurs Wiedzy o Collegium Gostomianum

Wszystkie informacje o naszej szkole

Część gimnazjalna

I. Cele konkursu:

 • poznanie przeszłości i tradycji I LO
 • popularyzowanie biogramów wybitnych absolwentów
 • przybliżenie dziedzictwa kulturowego Sandomierza i regionu
 • rozwijanie umiejętności i wiedzy historycznej
 • popularyzowanie szkoły w regionie

II. Zasady organizacji konkursu:

a)

 • wszystkie klasy biorą udział w teście rywalizując o tytuł "Godni tradycji Collegium."
 • wyniki testu poszczególnych klas ustala się poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z wyników wszystkich uczniów piszących test w danej klasie
 • nagrodami są dyplomy
 • trójka uczniów z najlepszymi wynikami testu weźmie udział w ustnym finale rywalizując o prymat w konkursie indywidualnym. Nagrodą w tej części jest puchar.

b)

 • każda klasa może wybrać trzyosobowe reprezentacje do głównego etapu konkursu
 • reprezentacje klas najpierw piszą szczegółowy test, który ma wyłonić trzy najlepsze zespoły
 • wynik reprezentacji klas wylicza się poprzez zsumowanie wyników uczniów tworzących zespół
 • trzy najlepsze zespoły biorą udział w konkursie ustnym

c)

 • ostatnia część finału polega na udzielaniu zespołowo odpowiedzi ustnych
 • zespoły odpowiadają na pytania i rozwiązują zagadnienia problemowe
 • odpowiedzi ocenia jury trzyosobowe składające się z przedstawiciela dyrekcji, nauczycieli i samorządu uczniowskiego
 • zespoły udzielają odpowiedzi na osiem pytań ocenianych w skali od 0 do 3 punktów
 • w ostatnich dwóch seriach pytań zespoły rozwiązują zagadnienia problemowe oceniane w skali od 0 do 5 punktów
 • po zsumowaniu punktów ustala się kolejność miejsc w finale
 • wszystkie zespoły otrzymują dyplomy za udział w finale
 • zwycięski zespół otrzymuje przechodni "Puchar Collegium Gostomianum"

d)

 • w dodatkowej części finału zorganizowany będzie konkurs indywidualny
 • uczniowie tworzący zespoły klasowe zgłaszają się do odpowiedzi (decyduje kolejność zgłoszenia)
 • jury przydziela 1 punkt za odpowiedź prawidłową a odejmuje punkt za udzielenie złej odpowiedzi
 • najlepszy uczestnik finału otrzymuje specjalny dyplom i puchar na własność

III. Zakres merytoryczny konkursu:

 • historia Collegium Gostomianum (szkoła jako instytucja)
 • losy wybitnych wychowanków
 • zasady funkcjonowania szkół i instytucji mieszczących się w budynkach I LO
 • dzień dzisiejszy szkoły
 • najważniejsze etapy z dziejów Sandomierza i regionu

IV. Literatura:

 • "Collegium Gostomianum"- dzieje szkoły od 1602 roku, 4 t. Sandomierz 2002
 • "Dzieje Sandomierza" pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 1993
 • Strona internetowa szkoły

IV. Terminarz (będzie obowiązywał od przyszłego roku szkolnego):

 1. test klasowy w listopadzie
 2. finał z udziałem reprezentacji klas w lutym
 3. wręczanie nagród i dyplomów w czasie uroczystości szkolnej podsumowującej wyniki konkursów i olimpiad w kwietniu

Organizatorzy: mgr Agnieszka Białousz, mgr Waldemar Białousz.