Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2013/14

Wszystkie informacje o naszej szkole

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
2) Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2013/2014 w województwie świętokrzyskim.

§ 1

Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów

1. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu zwanego dalej „szkołą” składają w sekretariacie szkoły w terminie od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. następujące dokumenty:

 • podanie (na druku pobranym ze szkoły lub ze strony_ILO) z zaznaczeniem wyboru nachylenia profilowego klasy (podać również drugą ewentualność)

 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Do 2 lipca 2013 r. do godz. 15.00 kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w   Sandomierzu doręczają:

 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum
 • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt c i d

3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w  szkole są doręczane do 8 lipca 2013 r. do godz. 15.00:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 2

Warunki przyjęcia.

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:

 • egzaminu gimnazjalnego – max. 100 pkt (j. polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy – po 0,2 punkta za każdy 1 procent uzyskanych wyników)
 • przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka i w zależności od nachylenia profilowego – IA, IF – fizyka, IB – geografia, IC, ID – biologia, IE – historia.

Ilość punktów za ocenę:

 • celujący  –       19 pkt
 • bardzo dobry –  15 pkt
 • dobry  –          10 pkt
 • dostateczny –   5 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

• maksymalnie do uzyskania – 76 punktów

c) za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 24 pkt przy czym:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt
 • co najmniej półroczna aktywność w ramach wolontariatu – 2 pkt
 • za udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty,
  w tym:
 •  finalista jednego konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, lub zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu woj. organizowanych przez szkoły –  4 pkt
 • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim – 7 pkt

d) za osiągnięcia sportowe lub artystyczne (w tym organizowane przez I LO):

 • na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt
 • na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 pkt

2. Konkursami organizowanymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii,  informatyki.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do I LO Collegium Gostomianum niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania łącznie wynosi 200.

5. Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą ilość punktów.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna rozpatrzy podania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego biorąc pod uwagę liczbę punktów za oceny ze świadectwa gimnazjalnego oraz za inne osiągnięcia ucznia i mnożąc uzyskaną w ten sposób liczbę punktów przez dwa.

§ 3

Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej i ogłoszenia wyników rekrutacji.

1. Postępowanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej odbędzie się 3 lipca 2013 r.

2. Dnia 4 lipca 2013 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły, najpóźniej do 8 lipca 2013 r. do godz. 15.00 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w I LO Collegium Gostomianum przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I LO Collegium Gostomianum, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole – 9 lipca 2013 r. do godz. 12.00.

§ 4

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji do dyrektora szkoły.
2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.


Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/2014

IA – nachylenie profilowe ścisłe (rozszerzony program z matematyki, fizyki,  informatyki);

IB – nachylenie profilowe menadżerskie (rozszerzony program z matematyki, geografii, języka angielskiego);

IC – nachylenie profilowe przyrodnicze (rozszerzony program z biologii, chemii i fizyki);

ID – nachylenie profilowe przyrodnicze (rozszerzony program z biologii i chemii);

IE – nachylenie profilowe humanistyczne (rozszerzony program z j. polskiego, historii, języka angielskiego, wos oraz do wyboru drugi język obcy);

IF – nachylenie profilowe historyczno-geograficzne (rozszerzony program z historii i geografii, do wyboru drugi język obcy)