Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2014/15

Wszystkie informacje o naszej szkole

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
 2. Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie świętokrzyskim.

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów

 1. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu zwanego dalej "szkołą" składają w sekretariacie szkoły w terminie od 12 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. następujące dokumenty:
  • podanie (na druku pobranym ze szkoły lub ze strony internetowej: doc, odt) z zaznaczeniem wyboru nachylenia profilowego klasy (podać również drugą ewentualność),
  • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Do 2 lipca 2014 r. do godz. 1500 kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu doręczają:
  • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,
  • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt c i d
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są doręczane do 8 lipca 2014 r. do godz. 1500:
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 2 Warunki przyjęcia

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych  w wyniku:
  1. egzaminu gimnazjalnego – max. 100 pkt (j. polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy – po 0,2 punkta za każdy 1 procent uzyskanych wyników),
  2. przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka i w zależności od nachylenia profilowego – 1A – fizyka, 1B – geografia, 1C, 1D – biologia, 1E – historia, 1F – fizyka.
   Ilość punktów za ocenę:
   • celujący – 19 pkt,
   • bardzo dobry – 15 pkt,
   • dobry – 10 pkt,
   • dostateczny – 5 pkt,
   • dopuszczający – 2 pkt
   • maksymalnie do uzyskania – 76 punktów,
  3. za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 24 pkt, przy czym:
   • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt,
   • co najmniej półroczna aktywność w ramach wolontariatu – 2 pkt,
   • za udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
    • finalista jednego konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, lub zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez szkoły – 4 pkt,
    • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim – 7 pkt
  4. za osiągnięcia sportowe lub artystyczne (w tym organizowane przez I LO):
   • na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt,
   • na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 pkt
 2. Konkursami organizowanymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii, informatyki.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do I LO Collegium Gostomianum niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1.
 4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania łącznie wynosi 200.
 5. Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą ilość punktów.
 6. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna rozpatrzy podania uczniów  zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego biorąc pod uwagę liczbę punktów za oceny ze świadectwa gimnazjalnego oraz za inne osiągnięcia ucznia i mnożąc uzyskaną w ten sposób liczbę punktów przez dwa.

§ 3. Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej i ogłoszenia wyników rekrutacji.

 1. Postępowanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej odbędzie się 3 lipca 2014 r.
 2. Dnia 4 lipca 2014 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły, najpóźniej do 8 lipca 2014 r. do godz. 1500 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w I LO Collegium Gostomianum przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I LO Collegium Gostomianum, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole – 9 lipca 2014 r. do godz. 1200.

§ 4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez  Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną należy składać w terminie  do 3 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji do dyrektora szkoły.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15

1Anachylenie profilowe ścisłe (rozszerzony program z matematyki, fizyki, informatyki);

1Bnachylenie profilowe menadżerskie (rozszerzony program z matematyki, geografii, języka angielskiego);

1Cnachylenie profilowe przyrodnicze (rozszerzony program z biologii, chemii i fizyki);

1Dnachylenie profilowe przyrodnicze (rozszerzony program z biologii i chemii);

1Enachylenie profilowe humanistyczne (rozszerzony program z j. polskiego, historii, j. angielskiego, wos oraz do wyboru drugi język obcy);

1Fnachylenie profilowe historyczno-geograficzne (rozszerzony program z historii i geografii, do wyboru drugi język obcy)