• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Aleksandra Patkowskiego

Wszystkie informacje o naszej szkole

Edycja XIII

§ 1

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

§ 2

Celem konkursu jest inspirowanie i zachęta do kontynuowania działań wzorowanych na dorobku i osiągnięciach Aleksandra Patkowskiego, a tym samym przyczynienie się do wyzwolenia aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn.

§ 3

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

§ 4

Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycieli w dwu kategoriach: gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

§ 5

Tematyka prac może obejmować prezentację:

  • elementów historii regionu i jego wybitnych przedstawicieli
  • zabytków przyrody i architektury w regionie
  • działań instytucji, organizacji i własnych na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego
  • historii i tradycji własnej rodziny na tle regionu
  • osiągnięć uczniów i szkoły w dziedzinie regionalizmu

Nagradzane również będą same inicjatywy i działania podejmowane w środowisku lokalnym o różnym charakterze np.: kulturalnym, ekologicznym, charytatywnym, turystycznym, edukacyjnym i innym, konsolidujące miejscową społeczność.

§ 6

Prace należy przesyłać w dowolnej, ale pełnej formie (opisowej, sprawozdawczej, fonograficznej, fotograficznej lub innej).

§ 7

Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze lokaty) otrzymują tytuł laureata oraz wartościowe nagrody. Autorzy wyróżnionych prac- dyplomy i pamiątkowe upominki. Uczniowie gimnazjów ubiegający się o przyjęcie do I LO CG uzyskają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 2014: laureaci 8 pkt, a uczniowie wyróżnieni 4 pkt.

§ 8

Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

§ 9

Prace należy przesyłać pod adres:

I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu
ul. Długosza 7
27-600 Sandomierz
tel./fax 015 8325245

§ 10

Edycja dla gimnazjów

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 9 maja 2014 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 maja 2014 r., a podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2014 r. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem oraz na stronie internetowej szkoły (lo1.sandomierz.pl). Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dołączenie jej do prac.

Edycja dla szkół ponadgimnazjalnych

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 maja 2014 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 czerwca 2014 r., a podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2014 r. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem oraz na stronie internetowej szkoły (lo1.sandomierz.pl). Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dołączenie jej do prac.

§ 11

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i będą stanowić Archiwum Współczesnego Regionalizmu Polskiego przy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu i I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu.