Odbiór świaddectw dojrzałości (07.2024)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Odbiór świaddectw dojrzałości (07.2024)

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu, będą wydawane w naszej szkole 9 lipca 2024 w godz. 12:00–13:30 w sali 37.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę, która zobowiązana okazać upoważnienie o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y upoważniam … (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr … (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.

Imię i nazwisko: … (wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: … (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)