Ogólne kryteria oceniania z wychowania fizycznego uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu:Ocena celującyOcenę celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. Osiągnął sprawność fizyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania (w dziale Motoryka minimum 4 oceny celujący).
 2. Bierze czynny udział w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 3. Ma średnią ocen z trzech działów powyżej 5,29.
 4. Swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń (jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiada nawyki higieniczno-zdrowotne.
 5. Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.
 6. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym.


Ocena bardzo dobryOcenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. Osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania na poziomie rozszerzonym.
 2. Bierze regularny udział w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych i nie uchyla się od czynnego udziału w imprezach i zawodach, gdy chodzi o reprezentowanie klasy czy szkoły.
 3. Ma średnią ocen z trzech działów powyżej 4,49.
 4. Swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń (jw.), posiada nawyki higieniczno-zdrowotne.
 5. Wykazał się znajomością przepisów sportowych dyscyplin uprawianych w szkole.
 6. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym.


Ocena dobryOceną dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie osiągnął w pełni sprawności fizycznej określonej programem nauczania, ale opanował ją na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym.
 2. Ma średnią ocen z trzech działów w przedziale 3,50 – 4,49.
 3. Bierze udział (choćby nieregularnie) w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 4. Nie wykazuje rażących braków w zakresie wychowania społecznego (koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany) oraz posiada wystarczające nawyki higieniczno-zdrowotne.
 5. Wykazał się dobrą znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.


Ocena dostatecznyOcenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. Osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym.
 2. Ma średnią ocen z trzech działów w przedziale 2,50 – 3,49.
 3. Nie jest pilny w czasie zajęć.
 4. Nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 5. Wykazuje braki koleżeńskości, ambicji, zdyscyplinowania oraz w zakresie dbałości o własne zdrowie.
 6. Wykazuje braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.


Ocena dopuszczającyOcenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. Ledwie spełnia wymagania sprawnościowe lub jest bliski spełnienia tych wymagań.
 2. Ma średnią ocen z trzech działów w przedziale 1,50 – 2,49.
 3. Nie jest pilny w czasie zajęć.
 4. Nie bierze udziału w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 5. Wykazuje duże braki w zakresie wychowania społecznego oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
 6. Wykazuje braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.


Ocena niedostatecznyOcenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie spełnia wymagań sprawnościowych i jest daleki od ich spełnienia.
 2. Wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
 3. Ma średnią ocen z trzech działów poniżej 1,50.
 4. Nie jest pilny.
 5. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.
 6. Nie bierze udziału w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 7. Wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego i zdrowotnego.
 8. Wykazuje rażące braki w zakresie znajomości przepisów sportowych dyscyplin uprawianych w szkole.
© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski