Regulamin Sali Gimnastycznej

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zawodów sportowych.
 2. Przebywanie w sali gimnastycznej zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
 3. Za stan sali oraz sprzętu i urządzeń odpowiadają nauczyciele wf oraz Dyrekcja Szkoły.
 4. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy: koszulka, spodenki sportowe (wykluczone krótki spodnie, lub spodnie od dresu), zmienne obuwie na miękkiej podeszwie, białe skarpety.
 5. Brak któregokolwiek z ww. elementów stroju sportowego będzie traktowany jako brak stroju i oceniany zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania.
 6. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubrania w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia z ubiorem zamykana jest przez nauczyciela wf, który odpowiada za to aby nie udostępniać kluczy od szatni nikomu w czasie trwania lekcji.
 7. Za pozostawione w szatni wartościowe przedmioty nauczyciele wf nie odpowiadają. Przedmioty takie należy zabezpieczyć przed lekcją w swoich szafkach ubraniowych zamykanych na klucz.
 8. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 9. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń bez zgody nauczyciela wf, instruktora, opiekuna prowadzącego zajęcia.
 11. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych zajęciach w przeznaczonych do tego celu miejscach.
 12. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym, niszczący przyrządy i pomieszczenia szatni będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej.
 13. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny w czasie zajęć.
 14. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, natrysków, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
 16. Osoby postronne korzystające z sali muszą zakładać miękkie obuwie.
 17. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu umowy z Dyrekcją Szkoły.
 18. Za wypadki wynikłe w trakcie samowolnego wejścia na wcześniej wymienione obiekty, nauczyciele wf nie odpowiadają.
© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski