Regulamin korzystania z siłowni

  1. Trenowanie w siłowni odbywa się tylko pod nadzorem trenera, instruktora lub nauczyciela.
  2. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
  3. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
  5. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
  6. Zespół korzystający z siłowni zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
  7. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel.
  8. Inne zespoły lub organizacje mogą korzystać z siłowni po uprzednim zawarciu umowy z właścicielem.
  9. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać.
© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski