Na ocenę końcową ucznia z wychowania fizycznego składają się oceny cząstkowe uzyskane w trzech działach:

A - Podstawa
B - Umiejętności
C - Motoryka

Ocena ucznia za:

A.Podstawa:

Kryterium to składa się z trzech elementów:
  a)ocena za strój i aktywność na lekcji, (WO - "waga" oceny 65/100)
  b)ocena za udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, (WO - 100/100)
  c)ocena za udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych (reprezentowanie klasy w rywalizacji sportowej w ramach SIS, reprezentowanie szkoły lub klubu w zawodach sportowych), (WO - 100/100)

B.Umiejętności:

Uczeń otrzymuje ocenę za technikę (estetyka, płynność) wykonywanego ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi oraz za umiejętne stosowanie w praktyce zdobytych wiadomości - np. przeprowadzenie rozgrzewki, sędziowanie meczu, organizacja turnieju.
"Waga" ocen z tego dzialu wynosić będzie 50/100.

C.Motoryka:

Uczeń otrzymuje ocenę za uzyskany wynik (odległość, czas) podczas danego sprawdzianu. sprawdzianu. W czasie roku szkolnego test zostanie przeprowadzonych 7 prób testu: 4 w pierwszym półroczy oraz 3 w drugim. Za każdy wynik niespełniający minimum na ocenę pozytywną uczeń otrzyma ocenę dopuszczający, jeżeli naprawdę nie jest w stanie uzyskać lepszego rezultatu. W następnej próbie uczeń będzie oceniany za postęp, poprawę poprzedniego wyniku.
"Waga" ocen z tego działu wynosić będzie 35/100.

Uwaga - poprawienie oceny na wyższą ze sprawdzianu w dziale Umiejętności lub Motoryka powoduje nie wliczanie do średniej poprzedniej oceny.

© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski