Absolwenci (A)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

Stanisław Adamczak

Prof. Stanisław Adamczak utrzymywał ścisłe kontakty naukowe z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, czego efektem było wszczęcie przez ten wydział postępowania w celu nadania mu w Polsce tytułu profesora nauk technicznych. Tytuł ten otrzymał 7.12.1999 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Pracując w Politechnice Świętokrzyskiej od 1972 r. jako nauczyciel akademicki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną związaną z techniką pomiarową stosowaną w budowie maszyn i systemami zapewnienia jakości.

Wypromował około 100 absolwentów z tytułem magistra inżyniera i inżyniera, był również promotorem pięciu prac doktorskich, które zostały obronione w Politechnice Świętokrzyskiej, Politechnice Krakowskiej, Technicznym Uniwersytecie w Ostrawie, Technicznym Uniwersytecie w Koszycach i w Żylińskim Uniwersytecie w Żylinie. Jest autorem 115 publikacji prezentowanych w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, a wyniki swoich prac przedstawił na około 103 konferencjach w kraju i za granicą. Konkretnym osiągnięciem projektów kierowanych przez profesora są liczne patenty, opracowania naukowo-techniczne i programy komputerowe, które zostały wdrożone w kilkunastu zakładach przemysłowych w kraju i za granicą (m.in. w Anglii, Szwajcarii, Czechach i Słowacji oraz w takich firmach jak: ABB, Timken, GEC, FŁT, NSK). Niektóre techniczne rozwiązania były prezentowane na międzynarodowych targach i wystawach, a jeden z systemów pomiarowych otrzymał w 1996 r. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prof. Stanisław Adamczak przebywał na licznych wielomiesięcznych stażach zagranicznych, między innymi w Zakładzie Techniki Pomiarowej i Analizy Wymiarów w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, w Instytucie Łożysk Tocznych w Brnie i w Katedrze Inżynierii Produkcji Żylińskiego Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Prowadzi wiele zajęć dydaktycznych, między innymi w Technicznym Uniwersytecie w Wiedniu i Koszycach, a realizowana działalność naukowa umożliwiła mu wypromowanie trzech doktorów nauk technicznych w kraju i za granicą. Jest także członkiem rad wydziałów mechanicznych na uniwersytetach w Żylinie, Ostrawie i Koszycach, a także wielu krajowych oraz zagranicznych organizacji, członkiem towarzystw naukowych i technicznych, między innymi członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej oraz przewodniczącym Sekcji Metrologii Inżynierii Jakości i Diagnostyki tego Komitetu, a także członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz członkiem Sekcji Podstaw Technologii tego Komitetu, członkiem Sekcji T07D w Komitecie Badań Naukowych, prezydentem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji DAAAM z siedzibą w Wiedniu, prezesem Sekcji Metrologii SIMP itp.

Z inspiracji profesora Stanisława Adamczaka w 1996 r. została powołana grupa inicjatywna do zorganizowania obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum, przypadających w 2002 r. Grupa ta w 2000 r. została przekształcona w stowarzyszenie p.n. Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Na przewodniczącego powołano prof. Stanisława Adamczaka, który wraz z licznym gronem absolwentów Collegium przygotował program jubileuszu szkoły o bogatej historii i wielkich tradycjach. Natomiast na posiedzeniu w roku 2002 Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego "Confraternitas Gostomianum" powołało go na stanowisko kanclerza Kapituły tego stowarzyszenia.

Prof. Stanisław Adamczak był aktywnym członkiem sandomierskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a jako instruktor tej organizacji pełnił funkcję komendanta wielu harcerskich obozów. Będąc pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej, organizował udział sandomierskich harcerzy w obozach w ramach "Operacji 1001-Frombork" i "Operacji Bieszczady 40". Obecnie jako instruktor ZHP kieruje i opiekuje się zespołem wokalno-instrumentalnym "Wołosatki", którego był założycielem w 1974 r.

Otrzymany tytuł profesorski umożliwił mu powołanie w 2000 r. Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii Politechniki Świętokrzyskiej, której został kierownikiem. 14 maja 2002 r. został wybrany przez Wydziałowe Kolegium Elektorskie na Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a 27 kwietnia 2005 roku na następną kadencję.

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę za Zasługi dla Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagrodę Funduszu Nauki i Kultury im. Stanisława Staszica, Złoty Medal z okazji 100-lecia Wydziału Mechanicznego Technicznego Uniwersytetu w Brnie, Nagrodę Prezydenta Miasta Kielc, Krzyż za Zasługi dla ZHP, odznakę "Zasłużony Bieszczadom" i odznakę "Honorowy Obywatel Fromborka".